NOCKS

videnscenter

Videnscenter

Herunder er samlet en række publikationer, der handler om kultur og sundhed. Du kan læse her om de projekter, som NOCKS har deltaget i, her.

 

Publikationer

 

2020

 

REWRITALIZE: Deltagende kreative skrivegrupper ledet af forfattere i samarbejde med fagfolk i mental sundhedspleje for mennesker, der oplever alvorlig psykisk sygdom

Denne artikel beskriver udviklingen af REWRITALIZE som et koncept, hvordan de kreative skrivekurser blev struktureret og organiseret, og hvordan retningslinjer blev udviklet. Artiklen præsenterer også nogle af de indledende kvalitative resultater forbundet med at deltage i en kreativ skrivegruppe for servicebrugere, der oplever psykisk sygdom.

Bundesen et al. 2020.

 

Evalueringsguide – kultur og sundhed

En forskningsbaseret evalueringsvejledning til fagfolk, der arbejder med kultur- og sundhedsprojekter. Guiden er udviklet på baggrund af data fra Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Anita Jensen, 2020.

 

Udvikling af en evalueringsguide for kultur- og sundhedsområdet

For at imødekomme kultur- og sundhedsfagligs behov i Norden og sikre robust evaluering og dokumentation af projekter finansierede Region Nordjylland og Aalborg Universitet i Danmark sammen med Region Skåne i Sverige udviklingen af en kultur- og sundhedsevalueringsvejledning. Denne rapport beskriver forskningsprocessen og fremstiller resultater som er udarbejdet for at forstå de praktiserende behov og for at informere indholdet af evalueringsvejledningen.

Anita Jensen, 2020.

 

Determinanter for hvem der profiterer bedst af kultur på recept – et observationelt follow-up studie

Studiets  formål var at  undersøge, hvorvidt  køn, alder,  uddannelsesniveau, ydelseskategori, fremmøde, kulturelle aktiviteter, samt antallet af diagnoser, herunder stress, angst og depression var associeret med klinisk signifikant ændring af trivsel efter et 10 ugers kultur på recept forløb i Silkeborg Kommune.  

Santhiraleka Maheswaran & Nina la Cour, 2020.

 

Evaluering af dans med Parkinson

Evalueringens primære formål er at dokumentere og videreformidle erfaringerne fra
projektet. Her vil der være særligt fokus på hvilke erfaringer, der med fordel kan inddrages i lignende projekter i fremtiden.
Derudover har evalueringen også til formål at dokumentere de resultater, der er opnået
i løbet af projektet, herunder:

  • Udbredelse og omfang af instruktøruddannelse og danseundervisning
  • Deltagernes oplevelse af danseundervisningen
  • Instruktørers oplevelse af projektet og instruktørundervisningen
  • Medieomtale og øget kendskab til Parkinsons sygdom og parkinsondans.

Parkinsonforeningen, 2020.

 

Sundhed, Kultur og Natur

Den nye regionale udviklingsstrategi 2020-2023, Fremtidens Syddanmark, bliver et fælles afsæt for den regionale udviklingsindsats i de kommende år. Med strategienønsker Region Syddanmark at bidrage til FN’s verdensmål og til at udvikle Fremtidens Syddanmark som en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region. Strategien er udarbejdet i dialog med kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre
aktører.

Region Syddanmark, 2020.

 

Kultur på recept. En tværgående evaluering

Denne evaluering giver indsigt i tværgående fordele og udfordringer for Kultur på receptprojekter i fire

kommuner i Danmark samt deltagernes oplevelser og trivsel.

Sundhedsstyrelsen, 2020.

 

Refleksionsrum – indtryk og udtryk. Kortlægning af kunst- og kulturinitiativer på hospitaler i Region Midtjylland

På hospitalerne i Region Midtjylland findes en lang række forskellige kunst- og
kulturinitiativer, som er målrettet patienter, pårørende og personale. Kortlægningen
skaber et overblik over et udsnit af disse kunst- og kulturinitiativer. Kortlægningen rummer primært kvalitative resultater men også kvantitative resultater. Derigennem kan kortlægningen medvirke til at fremme videndeling om kunst- og kulturinitiativer i Region Midtjylland og fremme samarbejdet med kommunale aktører og civilsamfundet, herunder kultursektoren.

Johanne Hauge Westerlund og Johanne Korsdal Sørensen, 2020.

 

2019

 

En analyse af Svalholm Dans’ projekt Rethink Ageing, Region Midt 2018-19

Denne rapport præsenterer en analyse af Svalholm Dans’ projekt Rethink Ageing Region Midt 2018-19, som er gennemført i Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande Kommune. I et samarbejde mellem kultur- og sundhedsområdet blev raske ældre inviteret til at deltage i koreografisk scenekunst som performere. Et udfordrende forløb, hvor de under ledelse af koreograf Nønne Svalholm blev udfordret fysisk, psykisk og socialt. Denne rapport analyserer værdien af projektet set fra de ældre medvirkendes perspektiv samt ser på det tværfaglige og tværkommunale samarbejde i projektet.

Louise Ejgod Hansen & Line Nordentoft, 2019

 

Evalueringsrapport: Kulturhjerter – et forskningsprojekt

Denne evalueringsrapport er udarbejdet som et forsøg på at redegøre for de forskellige parametre i
projektet og hvordan de påvirkede hinanden i forhold til at projektet ikke kunne gennemføres, da det ikke var muligt at rekruttere det ønskede antal patienter. Rapporten indeholder en kort gennemgang af projektbeskrivelsen og projektprocessen samt perspektiver fra kulturaktører og
sundhedsfaglige, som var involverede i projektet. Rapporten er baseret på kvantitativt og kvalitativt data.

Anita Jensen, 2019.

 

Fællesang +. Evaluering af metodetilgangen

Projektet Fællessang+ kombinerer fællessang med samtale i en metodetilgang som kaldes guidet
fællessang. Det er hverken korsang eller guidet fælleslæsning, men inddrager elementer fra begge
koncepter: Sang, tekst og samtale. Projekt Fællessang+ rammer borgernes behov for at være en del af et
fællesskab, hvilket kan styrke livsglæden hos det enkelte menneske. Med guidet fællessang udvikles et
tilbud, som udspringer af bibliotekernes kerneydelser litteratur og musik. I guidet fællessang bruges musik
og litteratur til at bringe mennesker sammen for at fremme trivsel og bidrage til en følelse af samhørighed
og meningsfuld samvær hos deltagerne.
Denne rapport gennemgår metoden, der anvendes af bibliotekarer for guidet fællessang i fire forskellige byer.

Anita Jensen & Stine Lindahl Jacobsen, 2019.

 

Brug af musik i det danske sundhedsvæsen

Kortlægning af musikinitiativer på hospitaler, hospicer og plejecentre i Danmark. Denne rapport viser en kortlægning af, hvordan forskellige musikalske initiativer bruges til behandling og pleje i det danske sundhedssystem.

Anita Jensen & Johanne Nielsen, 2019.

 

RO(man)TID – På sporet af den tabte tid

Bibliotekernes litteraturformidling er koblet til erfaringer fra, livsstilsændringer, positiv psykologi, flowteori og stressforskning med henblik på at vejlede tidspressede læsere i at finde skjulte tidslommer i deres hverdag (og måske et par tidsrøvere) – for derefter at gøre tidslommerne til åndehuller fyldt med læsning.

”RO(man)TID er skruet sammen som et 12 ugers forløb. Forløbet er tilrettelagt som et medarbejdertilbud til hele arbejdspladsen/afdelingen/teamet. I RO(man)TID kombineres læsning
som et fælles projekt på arbejdspladsen med individuel vejledning af den enkelte deltager, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes hverdag, læsebarriere,-forudsætning og -interesse. Fokus ligger på læsningens gavnlige effekter (forårsaget af flow tilstand ved fordybet læsning), kortlægning af tidsrøvere og litteraturinspiration.

Jeppe Spure Nielsen et al. 2019.

 

Region Nordjyllands Kulturplan 2019–2022

Fokus område 3: Kultur og sundhed Tværfaglige samarbejder mellem kultur- og sundhedsområdet kan omfatte aktører fra social- og sundhedssektoren, såsom plejehjem, hospitaler, praktiserende læger, socialpsykiatrien og fra kultursektoren museer/gallerier, orkestre og biblioteker samt patientforeninger, folkekirken osv. Den tværfaglige tilgang har gensidige fordele for kultur- og sundhedsaktørerne. På sundhedsområdet kan man få udvidet sin palet af værktøjer til at styrke patienters og borgeres trivsel, helbredelse og velvære. Kulturområdet opnår på deres side dokumentation af den helende efekt af deres tilbud, mulighed for at komme i kontakt med et nyt publikum m.m. Koblingen mellem kultur og sundhed rummer en potentiel gevinst inden for alle kunstarter.

Region Nordjylland, 2019.

 

En introduktion til guidet fællessang

Denne manual beskriver konceptet  guidet fællessang som værende fællessang kombineret med guidede samtaler. Metoden skaber en ramme for den, der kombinerer sang med samtale om teksterne.

Viborg Bibliotekerne, 2019.

 

2018

 

Kulturvitaminer – et Kultur på Recept-projekt i Aalborg - rapport

En forskningsrapport fra et Kultur på recept-projekt (KUR) i Danmark for mennesker med psykiske problemer. Rapporten er baseret på kvalitative data og inkluderer erfaringerne fra deltagerne, kulturinstitutionerne og koordinatoren. Resultaterne viser, at KUR-projektet har bidraget positivt til deltagernes mentale sundhed på forskellige måder.

Anita Jensen, Aalborg Universitet, 2018

 

Kulturvitaminer – kultur på recept i Aalborg Kommune. Sammenfatning af resulater og konklusioner

Sammenfatning af forskningsrapport fra et Kultur på recept-projekt (KUR) i Danmark for mennesker med psykiske problemer. Rapporten er baseret på kvalitative data og inkluderer erfaringerne fra deltagerne, kulturinstitutionerne og koordinatoren. Resultaterne viser, at KUR-projektet har bidraget positivt til deltagernes mentale sundhed på forskellige måder.

Anita Jensen, Aalborg Universitet, 2018

 

Kultur på recept. En biopolitisk intervention

Gennem et biopolitisk blik undersøger denne afhandling, hvordan et kultur på recept-projekt administreres og formidles på både kommunalt og nationalt niveau. Undersøgelsen anvender Nyborg Kommune som en casestudie. Resultaterne af undersøgelsen viser, at Kultur på Recept er en biopolitisk intervention, der bruges til at disciplinere og regulere både Nyborg Kommune såvel som deltagerne i langvarigt sygefravær med mild til moderat depression, angst og stress. Undersøgelsen viser, at den biopolitiske intervention producerer to slags regeringer. På nationalt plan er diskurserne anderledes end på kommuneniveau, selvom begge regeringer administreres og kommunikeres gennem de samme biopolitiske systemer.

Sara Bruun Jørgensen, 2018.

 

Styrker kulturstyrke? En antropologisk undersøgelse af Kultur på recept i vordingborg kommune

Denne rapport er en kvalitativ undersøgelse af Kulturstyrke i Vordingborg Kommune. Kulturstyrke er en del af pilotprojektet Kultur på recept, som tilbyder mennesker, der er sygemeldte med stress, angst og lettere depression, et ti ugers forløb med kulturaktiviteter. Formålet er at udvikle nyskabende rehabiliteringsmodeller, der kan øge en tilbagevenden til arbejdsmarkedet og styrke deltagernes mestring af job og hverdagsliv.

Nanna Hauge Kristensen, 2018.

 

KULTURLAND: Museers aktiviteter som medvirkende til øget livskvalitet for medborgere i sårbare situationer

Forskningsbaseret formidling af kvantitativ og kvalitativ
erfaringsopsamling i tilknytning til Kulturland med formål at formidle viden om sammenhænge mellem museers
aktiviteter og de besøgendes livskvalitet. Publikationen kan bidrage til at styrke initiativer på tværs af kultur- og sundhedsområdet. Den kan anvendes som inspiration til såvel aktører internt på museer og andre kulturinstitutioner samt til samarbejdspartnere fra det politiske,

Charlotte Bech Lau, 2018.

 

Kulturmand – Kulturvitaminer for mænd over 60 år

Et forløb med kultur som sundhedsfremmende og forebyggende indsats.
Dette er evalueringen af projektet Kulturmand – Kulturvitaminer for mænd over 60 år. Denne rapports formål er at formidle projektets konkrete resultater internt i Halsnæs Kommune, at give inspiration til andre kommuner samt generelt at bidrage med erfaringer til feltet Kultur og Sundhed.

Anne-Mette Nielsen & Birte Carøe, 2018.

 

Lungekor og livsglæde i Region Midtjylland

Denne rapport illustrerer Dansk Lungeforeninges arbejde med at udvikle flere lungekor på tværs af kommunerne i Region Midtjylland. Lungeforeningen lykkedes at nå dette mål, nemlig ved at starte 10 nye lungekor i 10 kommuner i samarbejde med den offentlige sektor og andre interessenter, hvor borgere med lungesygdomme kan mødes, synge, udøve, grine, bryde isolationen og styrke kvaliteten af liv.

Heidi Hoelgård Sunesen, 2018.

 

 

2017

 

Rapport: En systematisk gennemgang af den internationale litteratur om Kultur og Sundhed - Værdien af kunst- og kulturaktiviteter som kliniske, terapeutiske og rammesatte tiltag. 2017

Reviewet præsenterer en opdateret systematisk gennemgang af den internationale litteratur

inden for kultur og sundhedsfeltet (Arts and Health). Formålet med denne gennemgang er at
dokumentere undersøgelser, der kan understøtte og informere om værdien af kunst- og kultur
tiltag i social- og sundhedssektoren.

Anita Jensen, 2017.

 

Kultur og Sundhed – en antologi

Antologien "Kultur og sundhed" præsenterer en bred platform af forskellige praksisser, bidrager til vidensgrundlaget og diskursen i feltet og skaber inspiration til fremtidige, sundhedsfremmende tilbud i Danmark ved at afsøge muligheder i krydsfeltet mellem sundhed, trivsel og kunst- og kulturaktiviteter.
Bogen er opdelt i tre dele hvor den første del fokuserer på en række af de forståelser, begreber, tilgange, vidensgrundlag og mekanismer der er i spil i det tværfaglige felt. Bogens anden del er koncentreret om en bred præsentation af feltets praksis med eksempler fra ind- og udlandet. Den tredje del betragter feltets udvikling og status i Danmark såvel som perspektiver fra Sverige, Norge, Storbritannien og Finland.
Antologien henvender sig til fagprofessionelle og andre interesserenter inden for kultur- og sundhedsfeltet.

Anita Jensen, 2017.

 

Kultur og sundhed – et dansk perspektiv

I kapitlet ’Kultur og sundhed- et dansk perspektiv’ undersøges mulighederne og udfordringerne i forhold til den strategiske - og tværfaglig tilgang, udvikling af feltet, videndeling / indsamling, omfang og mulighed for indlejring af praksis i social- og sundhedssektoren og som en del af medicinsk humaniora. Med henvisninger til nogle eksempler på praksis og teorier om sundhed og trivsel forklares den aktuelle politiske tilgang, praksis, forskning og udfordringerne, og potentialerne for området i Danmark diskuteres.

Anita Jensen & Lars Ole Bonde, 2017.

 

2009 - 2016

 

Kunstens potentiale i sundhedsvæsnet: Hospitaler

Det er denne rapports ærinde, som en del af projektet ”Kunstens potentiale i Sundhedsvæsnet”, at evaluerer procedure og processerne omkring de store udsmykningsopgaver der er knyttet til disse markante nye hospitalsbyggerier på det stadie de er i skrivende stund. Formålet er dels at vurderer, i hvilket omfang de beslutningsprocesser der ligger til grund for valg af kunstnerisk udsmykning adressere hospitalsvæsnets behov og dermed specifikt søger at udfolde et kunstens potentiale i hospitalsvæsnet, og dels at opsamle erfaringer med henblik på valg af procedure og metode til styrring af processen omkring valg af strategi for kunstnerisk udsmykning.

Lars Brorson Fich et al., 2016.

 

Kultur og Sundhedsfremme. Eksempler, inspiration og baggrundsviden
 
Denne publikation har som formål at konkretisere og definere kultur og sundhedsfremme-feltet ved at fremlægge baggrundsviden og ved at give
inspirerende eksempler på, hvordan kunst og kultur kan bruges i sundhedsfremme. Vi henvender os til alle, der er nysgerrige på feltet, hvilket inkluderer såvel fagprofessionelle som politikere og almindelige borgere.

Anita Jensen, Lars Ole Bonde & Eva Hjelms, 2016.

 

Kultur og Sundhedsfremme. Forhandlinger i etableringen af et felt

Dette speciale undersøger, hvad der sker, når koblingen mellem kultur og sundhedsfremme som et bud på en ny sundhedsfremmepraksis søges legitimeret og etableret. Afsættet herfor findes i en erkendelse af, at ved at belyse kompleksiteten i de forhandlinger, der foregår om koblingen, kan der bidrages med nuancerede perspektiver på de mange interesser i spil.

Anne Sofie Dons Christensen & Anne Sofie Fabricius Østerby, 2015.

 

Et bedre liv med kultur? Biblioteket som brobygger mellem kultur og sundhed

Den strategiske målsætning og vision for projektet var at fremme sundheden i området gennem styrkelse af fællesskabsdannende kulturelle aktiviteter ved at indgå i
tværfagligt samarbejde med aktører i lokalområdet med kompetencer inden for kultur  og sundhedsfremme. Med projektet  sættes der fokus på hvilken betydning
fællesskabsdannende kulturelle oplevelser og aktiviteter
har for menneskers sundhed, trivsel og
empowermnet. Vi ville synliggøre og udvide bibliotekets rolle, understøtte lokale netværk og manifestere bibliotekets betydning i lokalsamfundet.

Fuglebjerg Bibliotek, 2012.

 

Helende arkitektur

Rapporten bidrager til det professionelle felt inden for helingsarkitektur ved at præsentere eksisterende beviser for den afgørende betydning af det rumlige miljø for patienthelbredelse og tilfredshed i et tilgængeligt format, der skal bruges af beslutningstagere.

Anne Kathrine Frandsen et al., 2009.

 

 

Nordjysk Center for Kultur og Sundhed