NOCKS

NOCKS projekter

NOCKS projekter

musik til covid-19-vaccine

I samarbejde med den regionale ledelse af vaccineprogrammet i Nordjylland og højtalerfirmaet SOWA SOUND har studerende og forskere fra Musikterapiuddannelsen, Aalborg Universitet i dette projekt undersøgt, hvordan udvalgt musik kan afspilles til gavn for både ansatte og borgere i forbindelse med vaccination. En 9 timers lang spilleliste er blevet udviklet og afprøvet, hvor musikken er sammensat med sigte på at berolige borgerne og også bidrage positivt til stemningen på vaccinestederne for personalet. Musikken kombinerer forskellige genrer, og varierer i forhold til grader af intensitet, kompleksitet og genkendelighed. Løbende er musikken blevet justeret under afprøvning på Håndværkervej i Aalborg i maj/juni 2021, hvor der er samlet data omkring borgere og personalets oplevelser på dage med og uden musik. I rapporten præsenterer vi kort baggrundsviden, metode og resultater samt diskuterer anvendelse, etik og anbefaling for videre brug.

Hent 'Rapport om projektet musik til covid19 vaccine'

 

Udvikling af en evalueringsguide for kultur- og sundhedsprojekter

I samarbejde med Region Nordjylland og Region Skåne ønsker NOCKS på tværs af kultur- og sundhedsfaggrupper at udvikle en evalueringsguide for kultur- og sundhedsprojekter, der kan være med til at sikre realistiske evalueringer og vurderinger samt muliggøre sammenligninger mellem projekter i Norden. Periode: 01.12.2019 – 30.04.2020.

Læs mere her: Evalueringsguide kultur og sundhed

 

Musik, Familier og Samspil (MUFASA)

Musik, Familier og Samspil (MUFASA) er et tværfagligt forskningsprojekt, som ønsker at styrke sundt familiesamspil gennem aktive og observerende musikaktiviteter herunder musikpædagogiske aktiviteter, musikterapiaktiviteter og familie-musikkoncerter. Det er et randomiseret effektstudie og et korrelationsstudie, der undersøger musikaktiviteterne effekt på familie-interaktion, forælder-stress og barnets trivsel samt sammenhængen med øvrige familie-fritidsaktiviteter også på sigt. Projektperiode: 01.01.2020 – 31.12.2022
 

Kulturhjerter - Kulturinterventioner i behandling af hjertepatienter

Projektperiode: august 2018 – marts 2020
Med udgangspunkt i det hele menneske som et sansende og skabende kulturvæsen handler dette NOCKS projekt om at tilbyde kulturaktiviteter til hjertepatienter med behov for længerevarende rehabiliteringsforløb. Aktiviteterne består af guidet fællessang samt at lytte til musik udvalgt på baggrund af erfaringer fra musikterapeut forskning og guidet fælleslæsning Formålet er at undersøge effekten af kulturinterventioner i fysisk rehabilitering samt effekt i forhold til bedre trivsel og mestring og mindskning af psykiske følgesygdomme som depression og angst. Projektet laves i samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital.

Metode: I et klassisk kontrolleret effektstudie design undersøges patienternes eventuelle progression, mens individuelle interviews efterfølgende søger at afdække patienternes selvoplevede effekter. En fokusgruppes sundhedsfaglige vurdering af patienternes progression inddrages også som en del af undersøgelsen.

Resultater: Forventet opdatering primo 2020

Læs mere her: Evalueringsrapport: Kulturhjerter – et forskningsprojekt

 

Guidet Fællessang

Projektperiode: januar 2018 –  marts 2019
Viborg Bibliotekerne vandt midler fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2018 til at undersøge, hvordan man kan finde nye veje for musikformidlingen på biblioteket i en involverende og fællesskabende aktivitet, der skaber livskvalitet og trivsel for deltagerne. Projektet er lavet i samarbejde med NOCKS og Sangens Hus. Formålet med forløbet er således at udvikle et nyt bibliotekstilbud, som udvider bibliotekets rolle som sundhedsfremmende aktør samt at udvikle og afprøve en konkret metode, hvor forskellige målgrupper deltager i guidet fællessang herunder både sang og samtale om tekster.

Metode: Gennem kvantitative og kvalitative metoder undersøger NOCKS både deltagernes og bibliotekarernes perspektiver i forhold til henholdsvis deltagelse (sang, samtale, trivsel og fællesskab) og den rollen som facilitator (teknik, det relationelle og samarbejde).

Resultater: Forventet opdatering feb. 2019- link til konferencedag

På baggrund af erfaringerne er udarbejdet en hjemmeside og en manual for guidet fællessang, som kan bruges af bibliotekarer i hele landet. Hent manualen og læs mere om Guidet fællessang her.

Nordjysk Center for Kultur og Sundhed har stået for evaluering af konceptet. Hent evalueringsrapporten her.

 


Nordic Network for Arts and Health ResearcherS

Projektperiode: marts 2017 – december 2018
Som en founding partner har NOCKS sammen med partners fra Kompetansesenteret for kultur, helse og omsorg, Norge Karolinska Institutet, Sverige og Turku Universitet, Finland etableret et netværk for nordiske forskere i kultur og sundhed. Det første netværksmøde/konference blev afholdt i Turku i nov. 2018 og der forventes at netværket (som er åbnet for alle nordiske forskere i kultur og sundhed) holdet et seminar/konference i foråret 2019.

Resultater: Forventer opdatering foråret 2019

 

DJFBA – afdækning af musiktiltag

Projektperiode: november 2017 - november 2018.
For at skabe et overblik af hvilke musiktiltag, der eksisterer i sundhedsregi (hospitaler, hospicer, plejecentre) i Danmark, initierede DJBFA (komponistforening for professionelle komponister og sangskrivere inden for jazz, folk, pop, rock og elektronisk musik) et kortlægningsprojekt. Rapporten er finansieret af Danish Sound Innovation Network, DJBFA og Aalborg Universitet. Kortlægningen samt sammenfatningen af rapporten er udført af NOCKS.

Metode: Gennem åbne spørgeskemaer som var anvendt som grundlag for dataindsamlingen, undersøger NOCKS detaljerede beskrivelser af hvert enkelt musiktiltag. Følgelig har respondenterne selv skullet liste tiltagene på deres institution op, hvilket betyder, at det ikke er sikkert, at alle eksisterende musiktiltag eller alt eksisterende teknologiske udstyr er blevet beskrevet.

Resultaterne er publiceret i rapporten: Brug af musik i det danske sundhedsvæsen

Hent rapporten (pdf)

Hent en kort version af rapporten (pdf)

Læs også mere her

 

Kulturvitaminer – en mental sundhedsfremmende indsats (Kultur på recept)

Projektperiode: september 2017 – november 2018.
Aalborg Kommune sikrede sig satspuljemidler til at udvikle og udføre Kulturvitaminer, der er en 10 ugers kunst- og kulturindsats henvendt til borgere med stress, angst og depression. Deltagerne blev henvist af Job- og Aktivhuset eller Sygedagpengehuset og blev i grupper af max 10 tilbudt forskellige rammesatte aktiviteter i samarbejde med diverse kulturinstitutioner: Musikterapi, Bibliotekerne i Aalborg, Aalborg Symfoniorkester, Den rytmiske i Nordkraft, Stadsarkivet, KUNSTEN og Aalborg Teater. Målet var at bidrage til forbedret sundhed og trivsel, eksempelvis gennem forbedret livskvalitet samt opbygning af socialt netværk og engagement i fælleskaber.

Metode: NOCKS undersøgte deltagernes perspektiver den selvoplevede virkning af at deltage i et kultur på recept program gennem kvalitative metoder. Et fokusgruppe interview med kulturinstitutionerne var også inkluderede i undersøgelse.

Resultater: Læs mere her

Nordjysk Center for Kultur og Sundhed