NOCKS

vis

Kursus på Lunds Universitet om kultur og sundhed i efteråret 2021

Kursus om kunst, kultur og æstetik som en ressource inden for sundhed og pleje. Kurset henvender sig til personale inden for sundhed, pleje og omsorg, i socialt arbejde og på kulturinstitutioner samt alle med interesse i det tværfaglige område kultur og sundhed.

Tidspunkt

16.09.2021 kl. 09.00 - 02.12.2021 kl. 16.00

Beskrivelse

Konst, kultur och hälsa

UPPDRAGSUTBILDNING

I samarbete med Primärvården i Region Skåne arrangerar Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet en kurs om konst, kultur och estetik som resurs inom vård och omsorg.

Kursen ger teoretisk förståelse och praktisk färdighet inom fältet konst, kultur och hälsa, utifrån såväl medicinska som humanistiska perspektiv. Kursinnehållet omfattar bland annat historiska perspektiv på kultur och hälsa, nutida forskningsrön om konstarternas effekter på hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering, olika metoder för att mäta sådana effekter, samt medicinska och filosofiska perspektiv inom fältet.

Kursen ger insikt i och erfarenhet av att utöva och uppleva olika konstformer, såsom bildkonst, musik, litteratur samt dans och rörelse. Ett viktigt fokus är hur skapande och estetiska upplevelser praktiskt kan förmedlas i olika sammanhang, både i vårdmiljöer, på kulturinstitutioner och i vardagen. Kursen tar också upp den estetiska upplevelsens särart samt aspekter som skönhet, mening, närvaro, tolkning och inlevelse.

Vidare berör kursen berör pedagogik, vägledning, gruppdynamik, projektutvärdering samt etiska frågeställningar.

Kursens upplägg och innehåll reflekterar utvecklingen inom kultur och hälsa-fältet de senaste åren i Sverige, i Norden och internationellt. En stor mängd vetenskapliga studier, liksom rapporter från Världshälsoorganisationen och andra aktörer, har visat på konstarternas och kulturens reella och potentiella roll för hälsa och välbefinnande och därmed också för samhällsekonomin. I Sverige, Danmark och Norden i övrigt har flera regioner nu inrättat permanenta instanser för att utveckla och implementera kultur och hälsa-perspektiven inom hälsa, vård och omsorg, bland annat med fokus på mental hälsa och främjande av folkhälsa. Kursen förmedlar kunskaper och färdigheter som behövs för att förverkliga detta syfte. 

Læs mere om kurset her