Mette Jordan - musikterapeut og virksomhedsejer

Mette Jordan - musikterapeut og virksomhedsejer

Mette er medstifter af virksomheden Familiepraksis Jordan & Kjerholt, der løser opgaver som fx undervisning, vejledning, supervision og behandling indenfor området udsatte børn og familier.

Lagt online: 30.04.2014

 

FORTÆL OM EN TYPISK ARBEJDSDAG FOR DIG.

Den 1. april 2013 stiftede jeg virksomheden Familiepraksis Jordan & Kjerholt sammen med cand. psych. Christina Kjerholt. Virksomheden løser opgaver som fx undervisning, vejledning, supervision og behandling indenfor området udsatte børn og familier. Vores største kunde er pt. Socialstyrelsen, som køber os til at varetage en række forskelligartede opgaver i driften og udviklingen af PMTO.

PMTO (Parent Management Training - Oregonmodellen) er et forældretræningsprogram, der sigter mod at ændre adfærdsmønstre og bryde negative samspilsformer. Programmet retter sig imod familier med børn, der har udadrettet problemadfærd. Programmet er evidensbaseret, og blandt de første familiebehandlingsmetoder i Danmark, som indføres og afprøves på grundlag af systematisk dataindsamling og forskning. Udover at varetage firmaets drift og udvikling fylder de faglige opgaver for kunder det meste af min arbejdsdag. Den kunne fx gå med at afholde vejledning for kandidater, som er i gang med uddannelsen som PMTO terapeut.

En anden opgave kunne være at tage med ledelsesrepræsentanter fra Socialstyrelsen ud til kommuner for at introducere programmet i forhold til en evt. implementering. Her vil min rolle være at klæde beslutningstagere på i forhold til det faglige indhold af programmet og uddannelsen.

HVOR TÆT ER DIT HIDTIDIGE KARRIEREFORLØB PÅ DE KARRIEREFORESTILLINGER, DU HAVDE UNDER DIT STUDIUM?

Det er langt fra de forestillinger, jeg havde om jobmuligheder, mens jeg studerede på AAU – og så alligevel ikke. Musikterapi er en specialistuddannelse med et forholdsvis lille nicheområde. Mine overvejelser om jobmuligheder dengang var ret prægede af to forhold: For det første at det var svært at få job indenfor branchen på det tidspunkt, og for det andet af et personligt fokus på at skabe plads til familieliv (geografi og arbejdstider). I løbet af den sidste del af studietiden formedes et ønske om at virke indenfor det familieterapeutiske område, men det forblev et sekundært forhold i de første år på jobmarkedet. Primært fokus på gode vilkår for familielivet gav bonus. I dag er jeg mor til fire drenge, det ville jeg ikke have undværet.

I HVOR HØJ GRAD DRAGER DU NYTTE AF DIN UDDANNELSE OG DE SÆRLIGE AAU-KOMPETENCER I DIT DAGLIGE ARBEJDE?

Der er ingen tvivl om, at jeg dagligt bruger de generelle AAU-kompetencer både i planlægningen, udførelsen, evalueringen og udviklingen af mit arbejde. På det specifikke plan i forhold til musikterapiuddannelsen vil jeg fremhæve mine kompetencer indenfor kommunikation, samarbejde og udvikling, som jeg anvender i mange lag af mit arbejdsliv og oplever som et centralt omdrejningspunkt i min faglighed og i det, jeg kendes på af samarbejdspartnere.

HVORDAN HOLDER DU DINE FAGLIGE KOMPETENCER VED LIGE?

Jeg modtager blandt andet vejledning på mit eget arbejde med udgangspunkt i videooptagelser af mit kliniske arbejde som terapeut og af min rolle som vejleder. Desuden deltager jeg i relevante nationale og internationale konferencer og lignende.

KAN DU HUSKE NOGLE SPÆNDENDE PROJEKTER ELLER SAMARBEJDSVIRKSOMHEDER FRA STUDIETIDEN?

Jeg var medskribent på et projekt om musikkens væsen, som var et fænomenologisk studie. Det var en fundamental og lærerig proces og et godt produkt.

DET/DE BEDSTE MINDER FRA AAU?

Det er helt klart perioder med tryk på projektskrivningen primært sammen med to medstuderende, Trine Hestbæk og Sanne Storm, som i dag begge stadig arbejder indenfor det musikterapeutiske felt. Vi fordybede os på ægte projektskrivningsmanér i flere døgn næsten udelukkende på rugbrød, oliven og græsk retsina vin.

HVIS DU SKULLE VÆLGE UDDANNELSE NU, VILLE DU DA VÆLGE ANDERLEDES, END DU GJORDE?

Hvis man kunne tage en akademisk uddannelse som Familieterapeut, hvilket man endnu ikke kan, var det nok det, jeg havde valgt i dag. Men i så fald skulle jeg hente hele tankesættet og kompetencerne til at arbejde med kreative elementer i terapeutisk sammenhæng et andet sted, og da jeg ikke ville undvære dette, så.. summa summarum giver det meget god mening for mig, at jeg samlet set har tilegnet mig de kompetencer, jeg har i dag.

HVOR HAR DU DIT FAGLIGE NETVÆRK FRA – HVOR MEGET AF DET STAMMER FRA STUDIETIDEN?

Mit faglige netværk består i dag primært af fagfolk indenfor området med udsatte børn og familier fra hele Danmark, i mindre omfang internationalt, og i mindre grad fra det musikterapeutiske miljø fra studietiden.

HVAD ER DINE FREMTIDSDRØMME?

At der bliver ved med at dukke nye muligheder op, som fortsat kan realisere et fagligt spændende og varieret arbejdsliv indenfor området med udsatte børn og familier for mig. Dertil hører en ambition om, at jeg selv fortsætter med at gribe de muligheder, der kommer og forsøger at påvirke dem i en retning, hvor de efter min mening gør mest gavn for udsatte børn og familier.

HVORDAN HAR DU MED DIN UDDANNELSE OG TANKESÆTTET FRA AAU PRÆGET DE STEDER, DU HAR ARBEJDET?

Det er klart, at det fokus, der var på AAU i at træne sin evne til at samarbejde, i at fastholde fokus og i at forholde sig kritisk, har sat spor i mig og dermed også præger den kontekst, jeg befinder mig i. Det vil fx være i retningen af at etablere og kvalificere en god og nødvendig dialog, hvilket ikke altid er det samme som en nem dialog.

FØJ SELV ET SPØRGSMÅL TIL OG SEND DEPECHEN VIDERE TIL NÆSTE KANDIDAT

Jeg sender stafetten videre til Stine Lindahl Jacobsen, som er Ph.d. musikterapi. Mit spørgsmål til Stine er: Nævn nogle fordele og udfordringer ved at have taget en specialistuddannelse, og evt. hvordan du tackler udfordringerne, hvis der er nogle?

KAN DU KORT GIVE EN BEGRUNDELSE AF, HVORFOR DU HAR VALGT AT PEGE PÅ DEN NÆSTE ALUMNE?

Stine er uddannet musikterapeut og har netop sat fokus på området med udsatte familier og børn. Med sit Ph.d. arbejde, blev Stine en af de otte vindere i Danmarks Radios formidlingskonkurrence Ph.d. Cup i 2013.

BLÅ BOG FOR METTE JORDAN – MUSIKTERAPEUT OG VIRKSOMHEDSEJER

Job: Medindehaver af virksomheden Familiepraksis Jordan & Kjerholt

Tidligere jobs:

Medarbejder med terapeutfunktioner på to kommunale, socialpsykiatriske dag- og døgntilbud
Familieterapeut i kommunal familiebehandlingsinstitution
PMTO Programmedarbejder ved Socialstyrelsen / Børn og unge
Uddannelse på AAU: Cand. mag. i musikterapi fra Institut for kommunikation

Dimissionsår: 2004

Fødeby: Silkeborg

Fødeår: 1974

 DENNE TESTIMONIAL ER UDARBEJDET AF AAU ALUMNI