AAU logo

Musikterapi i socialpsykiatrien

Musikterapi i socialpsykiatrien

Siden redigeres og opdateres af:
Trine Hestbæk, cand. mag. i musikterapi. Ansat ved Døgncenter for Socialpsykiatri Marielund-Ryttermarksvej, Kolding kommune.
Januar 2019

Publikationer om musikterapi i socialpsykiatrien

Intro

I socialpsykiatrien gives der professionel støtte til, at mennesker med en sindslidelse får mulighed for at komme sig og få en mere selvstændig tilværelse. Fokus er at understøtte den enkeltes recoveryproces og psykosociale rehabilitering, så denne bedst muligt kan få en hverdag til at fungere.

Socialpsykiatrien hører under Børne- og socialministeriet og udføres af regioner og kommuner primært i henhold til serviceloven. De socialpsykiatriske tilbud omfatter forskellige former for bosteder (Serviceloven §107, §108), aktivitets- og væresteder (Serviceloven §85 §102 §103 §104) samt støtte- og kontaktpersonsordninger og opsøgende gadeplansmedarbejdere (Serviceloven, § 99).

Kilder: 
Socialstyrelsen - Recovery og psykosocial rehabilitering
Social-styrelsen - Lovgivning (Serviceloven)
 

Musikterapi

I socialpsykiatrien er musikterapeuter primært ansat på bo- og væresteder.

Musikterapeuterne varetager musikterapeutiske tiltag og forløb, individuelt og i grupper. Med udgangspunkt i borgerens handleplan opstiller borger og musikterapeut i fællesskab specifikke mål for musikterapien, der løbende evalueres. Målene kan omhandle følelsesmæssige, mentale, kognitive, fysiske og sociale udfordringer.

Metoderne spænder vidt inden for aktiv og receptiv musikterapi – f. eks. klinisk improvisation, sangskrivning, bands, kor, sang, musiklytning og lyttegrupper m.m. – og forløbene kan både tage udgangspunkt i psykodynamisk orienteret musikterapi og samfundsorienteret musikterapi (eng. Community Music Therapy). Den konkrete metode og indgangsvinkel tager altid udgangspunkt i og tilpasses den enkelte borger eller gruppe. I musikterapien kan der også gøres brug af åbne grupper eller enkeltstående projekter, hvor der ikke nødvendigvis er opsat individuelle mål, men hvor fokus ligger på social inklusion og identitets- og ressourceorientering gennem fælles mestring.

Med musikterapi tilbydes en evidensbaseret behandlingsform, som gør brug af musikkens evne til at udtrykke, vække og formidle følelser og oplevelser, vække minder, udforske handlemønstre, aktivere fysisk respons og reaktioner, udvikle sociale kompetencer, fælles mestring og engagement samt vække kreativitet. Alt sammen elementer, som kan undersøges gennem musikken og i det relationelle felt med terapeuten og eventuelle gruppedeltagere.

I socialpsykiatrien er alle former for psykiske lidelser repræsenteret. For nærmere beskrivelse af musikterapi og forskning indenfor de enkelte diagnoser, se siderne om skizofreni, depression og personlighedsforstyrrelser.
 

Læs om musikterapi i socialpsykiatrien:

• Ballowitz, E. (2017). Musikterapi på Enghaven og Jelling have
• Bay, M & Hestbæk, T (2013). Musik&Krop – Et musikterapeutisk tilbud til psykisk sårbare borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Tidsskriftet Dansk Musikterapi 10(2), 14-22.
• Hannibal, N., Pedersen, I.N., Egelund, T., Hestbæk, T. & Munk-Jørgensen, P. (2012). Schizophrenia and personality disorder patients’ adherence to music therapy. Nordic Journal of Psychiatry 66(6): 376-9.
• Hannibal, N., Pedersen, I. N. & Hestbæk, T. (2014). Musikterapi i socialpsykiatrien, kapitel 4.2.2.. I: Bonde, L. O. (red.). Musikterapi: Teori - Uddannelse - Praksis - Forskning: En håndbog om musikterapi i Danmark. Århus: Klim.
• Hestbæk, T & Jacobsen, A. F. (2015). Skitser fra et fælles-skab – Sangskrivning i socialpsykiatrien. Tidsskriftet Dansk Musikterapi 12(1).
• Jensen, B (2008). Musikterapi i socialpsykiatrien i Århus – musikterapeuten som socialarbejder. Musikterapi i psykiatrien: årsskrift 5(1), 134-146.
• Jensen, B (2011). Brugerundersøgelse om musikterapi i Socialpsykiatrien i Aarhus Kommune. Musikterapi i psykiatrien: årsskrift 6(1), 116-129.
• Rydahl, H (2011). Det sociale i musik hjælper – samfundsmusikterapi og interkommunikation. Et essay. Musikterapi i psykiatrien: årsskrift 6(1), 130-149.

Medier

Indslag om musikterapi i socialpsykiatrien

Se indslag fra TvSyd om OK Centret Enghaven. Fra 10:30 ses eksempler på, hvordan  musikterapeuterne Torben Egelund Sørensen og Charlotte Bro Zachariassen arbejder i socialpsykiatrien.

CD: Skitser fra et fælles-skab

Skitser fra et fællesskab

Cover til Cd’en ”Skitser fra et fælles-skab”. Sange skrevet og komponeret af fire mænd med diagnosen skizofreni i musikterapiforløb på Marielund – Center for socialpsykiatri, Kolding kommune.

"Titlen ’Skitser fra et fælles-skab’ henviser til, hvordan vi sammen prøver at få noget ud af skabet, som man ellers ikke taler om. Derfor skabet med de fire stole – de stole vi har siddet på i musikhuset. Et sted, hvor vi har haft et fællesskab, fordi vi på hver vores måde, forstår hinanden”.

Læs mere om CD'ens tilblivelse samt lyrikken til sangene i:
• Hestbæk, T. & Jacobsen, A. F. (2015). Skitser fra et fælles-skab – Sangskrivning i socialpsykiatrien. Tidsskriftet Dansk Musikterapi 12(1).

Lyt til sangene af Vilhelmsen, Petersen, Mogensen og Nissen, 2014.

1. Et relativt heltekvad
2. Monolog
3. De 4 sind

CD: I livets fællesskab

I livets fællesskab

’I livets fællesskab’ er titlen på en ny CD, skabt af 3 borgere i et musikterapiforløb på Marielund – Døgncenter for Socialpsykiatri, Kolding Kommune.
Vi er tre mænd, der alle har levet med en sindslidelse gennem mange år. Med udgangspunkt i vores personlige oplevelser og erfaringer gør vi i sangene vores livsverden tydelig – både for os selv og andre. Vores ønske med denne CD er, at vise noget af alt det vi som personer rummer og dermed bidrage til, at vi som mennesker kan møde hinanden med forståelse, accept og ligeværd

’I livets fællesskab’ kan erhverves ved henvendelse til musikterapeut Trine Hestbæk, mail: trhe@kolding.dk