Igangværende forskning

Igangværende forskningsprojekter

RCT undersøgelse: Musikterapi til behandling af skizofrenipatienters negative symptomer – et blindet studie

Denne undersøgelse startede i 2015 og rekruttering af deltagere startede i marts 2016. Rekruttering løber fortsat frem til ultimo april 2019. Formålet er at undersøge, hvorvidt 25 sessioners manualbaseret musikterapi - enten (1) i form af struktureret musikterapi udført af en uddannet musikterapeut for eksperimentalgruppen eller (2) i form af musikterapi med en ukendt bostøtte, der er instrueret af en musikterapeut hvor den eneste anvendte musikterapeutiske aktivitet er lytning til udvalgte spillelister for kontrolgruppen - kan afhjælpe negative symptomer hos mennesker med diagnosen skizofreni med overvægt af negative symptomer.

Hypotesen er, at musikterapi sammen med standardbehandling har en mere positiv effekt på negative symptomer hos mennesker med skizofreni end standardbehandling alene. En underhypotese er, at musikterapi, som det tilbydes i eksperimentalgruppen, både har en mere positiv effekt på negative symptomer og kan forbedre deltagernes psykosociale funktionsniveau og livskvalitet i mere positiv retning, end tilfældet er for tilbuddet til deltagerne i kontrolgruppen.

Undersøgelsen var, ud fra styrkeberegning, planlagt til max 120 deltagere i undersøgelsen. Dette har vist sig ikke at være muligt pga. mange forhindringer undervejs. Ultimo 2018 er målet 60 deltagere. Undersøgelsen var også oprindelig tænkt som en landsdækkende undersøgelse. Det, der er muligt, er et multicenter studie med to regioner involveret. Undersøgelsen er planlagt til at kunne fortsætte som en international, multicenter undersøgelse efter afslutning af den danske undersøgelse.

Forskningsprojektet startede som et samarbejde mellem SUND Fakultetet, Aalborg Universitet, Center for Skizofreni, Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien og Musikterapiklinikken som er en integreret institution mellem Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien. Projektleder er lektor, klinikleder Inge Nygaard Pedersen. Deltagere i udviklingen af projektet var fra starten ledende overlæge, Klinik Syd og Centerleder for Center for Skizofreni, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Jimmi Nielsen. Undervejs er Jimmi Nielsen fratrådt sin stilling (november 2016) og overlæge, leder af Center for psykoseforskning Jørgen Aagaard indtrådte i projektet fra april 2017, Jørgen Aagaard fratrådte sin stilling fra Aalborg Universitetshospital maj 2018. Overlæge René Ernst Nielsen, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien indtrådte i projektet september 2018, Disse skift i overlæge tilknytning har sat rekruttering på stand by i samlet et år og dermed forlænget projektperioden, Styregruppen består tillige af forskere ved musikterapiklinikken professor Lars Ole Bonde (emeritus siden 1.8.2018) og lektor Niels Hannibal samt lektor Charlotte Lindvang musikterapiuddannelsen, AAU. I designudformningen har tidligere Dekan ved Sund-Fakultetet Egon Toft og overlæge Jimmi Nielsen spillet en afgørende rolle. (Egon Toft fratrådte sin stilling som dekan kort tid efter undersøgelsens start). Undersøgelsen som helhed har - som det fremgår - været påvirket af en høj grad af ustabilitet i forskerstyregruppen, hvilket har forsinket rekrutteringsprocessen betydelig. Gennemgående og vigtige deltagere i styregruppen har været to koordinatorer i projektet Silvia B. Jensen i Region Nordjylland og Lars Rye Bertelsen i Andre regioner.

Status december 2018:

Der var forventet at der ville være udfordringer i rekrutteringsprocessen, da målgruppen er kendetegnet ved at have svært ved at møde op til aftaler og aktiviteter hvilket for mange er forbundet med stor angst.. Dette afspejles i at vi december 2018 har haft 171 deltagere, der havde vist interesse for deltagelse, henvist til projektet. Vi har fået 47 deltagere inkluderet i projektet. 61 deltagere opfyldte ikke inklusionskriterierne og 64 deltagere trak sig fra deltagelse i projektet, enten lige før første scanning, under første scanning eller mellem første scanning og før første session.

Ændringen fra en landsdækkende undersøgelse til en multicenter undersøgelse skyldes dels manglende ressourcer til deltagelse fra flere regioner grundet i flytning af psykiatrien ind i supersygehus (Region Midtjylland) og problemer med Sundhedsplatformen (Region Hovedstaden og Region Sjælland). Vi har rekrutteret fra Region Nordjylland samt fra Aalborg, Brønderslev, Sæby og Maribo kommune. Vi har i Hovedstadsområdet rekrutteret fra Distriktspsykiatrisk Centre: Glostrup, Amager og Ishøj. Lige nu rekrutterer vi fra Københavns Kommune, Center Nørrebro og Center Amager.

Vi har i Region Nordjylland udstyret 6 ekstra musikterapilokaler - ud over musikterapiklinikkens lokaler  - for at deltagerne kunne få tilbuddene i nærmiljøet. 4 af disse lokaler er blevet anvendt. I Hovedstadsområdet har vi udstyret 4 musikterapilokaler som alle er eller har været anvendt.

Vi har manualtrænet 16 terapeuter til tilbud I og har haft mulighed for at benytte 6 af disse terapeuter Vi har manualtrænet 13 terapeuter til tilbud II og har haft mulighed for at bruge 6 af disse terapeuter.

6 projektsygeplejersker er blevet trænet til screeningsprocedurer. Alle 6 er og har været anvendt i projektet.

Protokolartikel er blevet indleveret 06.12.2018 til det amerikanske tidsskrift Medicines, der lancerer en særudgave om musikterapi. Artiklen er accepteret og under review.

Ud over de mange måleredskaber, der måler graden af negative symptomer, livskvalitet og psykosocial funktionsniveau ved baselinje, efter 15 og efter 25 sessioner bliver der lavet et kort semistruktureret kvalitativt interview 4 uger efter afslutning på forløbene med hver af deltagerne.. Mange citater fra disse interview skaber fortsat liv i projektet på trods af mange udfordringer. Her præsenteres tre af disse:

  •  ”Musikterapi har støttet mig. Den har gjort mit indre tomme rum mindre. Jeg savner musikterapien. Den var god for mig. Det var utrolig opløftende. Jeg har kun positive ord, kun komplimenter til overs for musikterapeuten.”
  • ”Jeg tror musikterapi har mindsket mine negative tanker. Det hjælper virkelig at lytte til musik. Det har jeg aldrig tænkt på før”
  • ”Jeg ville aldrig have troet at det at sidde og hamre på nogle tangenter på et klaver kunne have nogen som helst effekt. Det har en kæmpe effekt! Jeg har været glad de dage hvor jeg var til musikterapi og I et meget bedre humør resten af dagen – selv gennem en vinterdepression. Normalt kan der gå måneder mellem jeg har sådanne dage for mig og lige pludselig – har jeg sådan en dag en gang om ugen”

Undersøgelsen finansieres med 1,130.000 kr. fra universitetet og 250.000 kr. fra hospitalet til betaling af forskningstid. Bevillingen på 3.060,750 kr. fra Trygfonden muliggør at undersøgelsen kan gennemføres og blive en multicenter undersøgelse.  Hertil kommer at Det Obelske Familiefond i 2017 bevilgede 70.000 kr. til indkøb af musikinstrumenter, så vi har kunnet oprette flere musikterapilokaler i hovedstadsområdet.

Siden redigeres og opdateres af:
Inge Nygaard Pedersen, ph.d., lektor, AAU, Klinikleder. Musikterapiklinikken, Aalborg Universitetshospital.
Januar, 2019

Flyer om forskningsprojekt om musikterapi og skizofreni

Der er udformet følgende flyers om forskningsprojektet musikterapi og skizofreni.

Flyer for potentielle interesserede deltagere i forskningsprojektet.

Flyer for personale der skal hjælpe med henvisningsproceduren.

Download flyer