Musikterapi & neurologiske udviklingsforstyrrelser

Neurologiske udviklingsforstyrrelser

De neurologiske udviklingsforstyrrelser er en samlet betegnelse for en række medfødte eller tidligt opståede neurologiske eller genetiske skader og afvigelser, der viser sig tidligt i barnets udvikling, som regel inden skolealderen. De inddeles i intellektuelle udviklingsforstyrrelser, kommunikationsforstyrrelser, autismespektrum forstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, specifikke læringsforstyrrelser samt diverse motoriske og sansemæssige forstyrrelser. De neurologiske udviklingsforstyrrelser optræder ofte sammen, fx har en del mennesker med autisme samtidig intellektuelle vanskeligheder, og en del børn med ADHD har samtidig en specifik læringsforstyrrelse (Socialstyrelsen, 2019).

Musikterapi anvendes i vidt omfang på dette felt, men da området favner bredt i forhold til såvel alder og livsfaser, som vanskelighedernes sværhedsgrad, giver det en tilsvarende bredde af målsætninger. Musikterapien har dog vist sig særlig virkningsfuld i forhold til at regulere arousal & opmærksomhed, styrke socio-kommunikative evner, imødekomme relationelle og følelsesmæssige behov samt styrke identitet og selvforståelse. I forhold til samspilsformer, der er knyttet til de tidlige udviklingstrin, inddrages viden fra nyere udviklingspsykologi, mens musikterapiens mål i forhold til lidt ældre udviklingstrin primært er at styrke identitet, selvforståelse og selvværd. Musikterapeuter arbejder ofte i et tæt samspil med børnelæger, psykologer, fysioterapeuter, lærere og socialpædagoger.

På denne hjemmeside er musikterapi i forhold til autisme, Rett Syndrom og ADHD beskrevet adskilt, mens viden om de resterende områder er samlet under fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Søger man først og fremmest grundlæggende viden om musikterapi i forhold til mennesker med neurologiske udviklingsforstyrrelser, kan det anbefales at starte med de to oversigtsartikler om henholdsvis autisme og funktionsnedsættelser, der findes på de respektive links til højre. Derved får man også en samlet dansk præsentation af international forskning på området.

Neurologiske udviklingsforstyrrelser

Musikterapi og autisme

Autisme

Musikterapi og funktionsnedsættelser

Musikterapi med mennesker med funktionsnedsættelser