Igangværende forskning indenfor Musikterapi med personer med demens

Igangværende forskningsprojekter

* En forskergruppe fra Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet bestående af Professor Hanne Mette Ochsner Ridder, postdoc Orii McDermott, ph.d.-studerende Julie Kolbe Krøier og ph.d.-studerende Jens Anderson-Ingstrup har fået bevilget 5.680.500 kr. fra Velux Fondens Kernegruppebevilling. I forskningsprojektet undersøges ”Person-afstemt interaktion i demensomsorgen.”

Projektet tager udgangspunkt i, at menneskelige behov for at indgå i relationer stadig er essentielle, selvom en person rammes af demens. Hvis sådanne behov ikke mødekommes, kan det føre til adfærdsmæssige og psykologiske symptomer og medicinsk behandling. Det er omsorgsgiveres opgave at aflæse svært demensramtes udtryk og svare tilbage på en måde, som giver mening og sammenhæng. For at kunne udøve en sådan person-centreret omsorg er det vigtigt at udforske og kortlægge de elementer (gestik, mimik og stemmeføring), som er i spil i en gensidig kommunikation. I samarbejde med demensramte, omsorgsgivere, musikterapeuter og forskere i psykosociale metoder vil projektet identificere grundelementer for vellykkede interaktioner.

Projektet vil udvikle og evaluere metoder (manualer) til ”person-afstemt interaktion”, som kan implementeres i den daglige omsorg, særligt med fokus på musik og musikalske komponenter såsom rytme og timing. Se artiklen Musikterapi og personafstemt interaktion i demensomsorgen: Nyt forskningsprojekt samt Nationalt Videnscenter for Demens: Musikterapi øger livskvalitet ved demens.

* Aase Marie Ottesen, sygeplejerske og ph.d., har fået en bevilling fra Velux Fonden på 2,3 mio. kr. til en post.doc.-stilling hvor hun vil undersøge rehabiliteringsindsatser hvor sang og musik bruges som en kommunikativ interventionsform til mennesker med demens. Projektet, som har titlen Musik og Demens, har sin egen hjemmeside: www.musikogdemens.aau.dk. På baggrund af undersøgelsen vil Aase Marie Ottesen i tæt samarbejde med de øvrige forskere på musikterapi udvikle en manual for, hvordan bl.a. institutioner kan implementere og forankre sang og musik i rehabiliteringsindsatsen over for mennesker med en demenssygdom. Se Sygeplejersken: Personer med demens skal have bedre vilkår.

* I samarbejde med Orii McDermott, Martin Orrell, det norske Nettverket Musikk og Eldre og det danske netværk for musikterapi og demens arbejdes der på en oversættelse af assessmentredskabet Music in Dementia Assessment Scale (MiDAS).
Danske og norske musikterapeuter, psykologer, læger, sygeplejersker, neurologer og forskere har bidraget til en antologi om musik og ældre som udgives 1. juni 2016 af det norske Universitetsforlaget. Bogen Musikkterapi og eldrehelse er redigeret af Brynjulf Stige og Hanne Mette Ridder

*Hanne Mette Ridder, AAU, samarbejder med netværket Musikk og Eldre i Norge, og har bl.a. undersøgt effekten af 6 ugers individuel musikterapi på 14 danske og norske plejehjem. Forskningen er bl.a. omtalt på følgende hjemmesider:

Socialstyrelsen anbefaler

Socialstyrelsen har styrket formidlingen om socialfaglige metoder på demensområdet og har sat fokus på brugen af musik, dans og musikterapi. Fra dette link kan du finde omtale og resumeer af en lang række forskningsartikler vedr. musikterapi til demensramte: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/aeldre/demens/viden-og-metoder/tema-om-musik
 

Siden redigeres og opdateres af
Hanne Mette Ochsner Ridder, ph.d., professor, AAU
December 2017

Igangværende ph.d.-projekter

Julie Kolbe Krøier er ph.d.-studerende ved Forskerprogrammet i Musikterapi, AAU, og forsker i Personafstemt Musikalsk Interaktion, PAMI. Hun undersøger hvordan omsorgsgivere og musikterapeuter kan øge kompetencer i PAMI.
- se beskrivelse af Julie Kolbe Krøiers ph.d.-projekt.

Jens Anderson-Ingstrup er ph.d.-studerende ved Forskerprogrammet i Musikterapi, AAU, og er en del af forskergrupper der har fokus på Personafstemt Musikalsk Interaktion, PAMI.
- se beskrivelse af Jens Anderson-Ingstrups ph.d.-projekt.